Slide
Slide
previous arrow
next arrow


Siziň üçin...Slider

Gözden-dilden goraýan daş

16-05-2022 / 5097

Dürli öwüşginli şaý-sepleri dakynmak däbi öz gözbaşyny gadymyýetden alyp gaýdýar. llkidurmuş adamlary ilki-ilkiler agaçlardan, daşlardan, süňklerden, balykgulaklardan ýönekeýje şaý-sepleri ýasapdyrlar. Wagtyň geçmegi bilen olar gymmatbaha daşdyr metallary işlemegi öwrenipdirler. Söwda ýollarynyň açylmagy bilen bolsa, zergärleriň şaý-sepleri zikgelemekde ulanýan gymmatbaha daşdyr metallary giňden ýaýrapdyr.

Şeýle owadan, täsin daşlaryň biri-de hakyk daşydyr. Hakyk daşy gyzyl, sargylt-goňur, mämişi-gyzyl reňkde bolýar. Bu daş Günüň şöhlesine reňkini üýtgetmäge ukyplydyr.

Hakyk daşy ynançlara görä, gözden-dilden goraýar, öýe bagt getirýär, maşgaladaky agzalalygy aýryp, agzybirlige ymtylyşy döredýär. Hakyk daşy Gündogar ýurtlarynda iň halanýan daşlaryň biri bolupdyr.

Hakyk daşynyň adam saglygyna-da uly ähmiýeti bardyr. Altynsow hakygyň adam bedenindäki näsazlyklary bejerijilik ukyby örän güýçli hasaplanýar. Ol adamyň daşky gurşawyň zyýanly ýagdaýlaryndan goraýjylyk ukybyny artdyrýar.

Türkmen zergärleri öz işlerinde, köplenç, hakyk daşyny ulanypdyrlar we häli-häzire çenli bu daşdan peýdalanmaklaryny dowam edip gelýärler.

Gülşirin HATAMOWA,
TMÝG-niň Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäher Geňeşiniň Sanly ulgam boýunça esasy hünärmeni.

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com