Slide
Slide
previous arrow
next arrow


HabarlarŽurnalistiň sahypasy

Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň gününe bagyşlandy

14-05-2022 / 5123

2022-nji ýylyň 13-nji maýynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň güni mynasybetli mugallymlaryň we talyplaryň gatnaşmagynda «Türkmenistanyň Konstitusiýasy we Döwlet baýdagy: Berkararlyk kuwwatynyň nurly nyşany» atly ylmy-amaly maslahat geçirildi.

Maslahata Türkmenistanyň Döwlet, hukuk we demokratiýa institutynyň wekilleri, Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň hem-de beýleki ýokary okuw mekdepleriniň mugallymlary, talyplary, şeýle-de  Ýaş diplomatlaryň mekdebiniň işjeň agzalary bolan mekdep okuwçylary gatnaşdylar.

Maslahatyň umumy mejlisinde «Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Döwlet Baýdagynyň 30 ýyllygy – berkararlygyň we ösüşiň dabaralanmagy», «Çaganyň hukuklarynyň goraglylygynyň milli hukuk kepillikleri», «Kämil ahlak – ösen jemgyýet» hem-de «Demokratik, hukuk we dünýewi döwletiň ösüşleriniň binýady» atly temalar boýunça çykyşlar edildi.

Ylmy-amaly maslahat umumy mejlisden soň öz işini «Garaşsyz Türkmenistanyň kanun çykaryjylyk ulgamynyň kämilleşdirilmegi», «Ýurdumyzyň ykdysady ösüşiniň konstitusion esaslary», «Türkmenistanyň Konstitusiýasy we Döwlet baýdagy – parahatçylygyň, berkararlygyň we ruhubelentligiň nyşany» atlary bilen bölümçelerde dowam etdirdi.  Maslahatlarda çykyş edenler Türkmenistanyň Konstitusiýasy hem-de Döwlet baýdagy dogrusynda giňişleýin gürrüň etdiler. Çykyşlarda döwletimiziň hukuk binýadynyň özeninde türkmen halkynyň ynsanperwerlik ýörelgeleri durýandygy nygtaldy. Mundan başga-da Döwlet Baýdagymyzyň nurana ýaşyl keşbi bütin dünýäde parahatçylyk simwoly bolup belentde parlaýandygy buýsanç bilen bellenildi.

Eziz EMINOW,
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň Halkara žurnalistika hünäriniň 1-nji ýyl talyby.

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com