Slide
Slide
previous arrow
next arrow


SliderSport

Köýtendag — tebigatyň dürler hazynasy

25-04-2022 / 5099

Köýtendagyň geriş-geriş bolup gidýän salkyn howaly jülgeleri, gat-gat beýgelip asman gümmezleri bilen bäsleşýän dag kökenli dereleri, derde derman çeşmeleridir kölleri, ajaýyp ertekini ýadyňa salýan dagasty gowaklary, dinozawrlaryň dag belentliginde müdimilik möhür bolup galan yzlary görenleri haýrana goýýar.

Ajaýyp tebigatly Köýtendagyň emele geliş taryhyndan başlap, bu ýerde her ädimde duş gelýän açylmadyk syrlar, görülmedik gözellikler, öwrenilmedik täsinlikler kalbyňa sazlaşyk mukamy bolup ornaşýar.

Köýtendagyň täsin tebigy toplumy özüniň ösümlik we haýwanat dünýäsiniň ýokary derejedäki dürlüligi, diňe belli bir geografik çäklerde ýaýran we gadymy döwürlerden saklanyp galan görnüşleriniň köp mukdardalygy, şeýle hem dürli öwüşginli  tebigy görnüşlere  we ösümlik toparlanmalaryna diýseň baýlygy bilen tapawutlanýar.

Köýtendag sebitindäki halkymyzyň ýeňişli ýollarynyň altyn sahypalaryny özünde jemleýän gadymy arheologik ýadygärlikler  gözel tebigatymyzyň täsinlikleri bilen utgaşyp, oňa taýsyz zynat, üýtgeşik mazmun berýär.

Türkmen topragynyň täsin galdyrýan ösümlik we haýwanat dünýäsiniň ençemesini özünde jemleýän meşhur Köýtendag, gözelligi bilen haýran galdyrýan Garlyk gowaklary, galyberse-de dinozawrlaryň yz galdyran ýeri hökmünde tutuş dünýäde Hojapil ady bilen şöhratlanýan halkara syýahatçylyk merkezine öwrülmäge mynasypdyr. Şol sebäpli, soňky döwürde Köýtendag sebitiniň tebigy toplumynyň açylmadyk syrly täsinliklerini gorap saklamaklyga hem-de çuňňur öwrenmeklige aýratyn ähmiýet berlip başlandy.

Köýtendag sebitini iri senagat hem-de halkara syýahatçylyk merkezine öwürmek, dünýäde deňi-taýy bolmadyk tebigy ýadygärliklerimizi gorap saklamak, ylmy taýdan çuňňur öwrenmek, güneşli Diýarymyzyň ajaýyp ýerlerini ÝUNESKO-nyň Bütindünýä mirasynyň sanawyna goşmak, bu ýerleriň tebigy täsinliklerini bütin dünýä wagyz etmek, diňe bir türkmen halkynyň däl, eýsem umumadamzat baýlygy hökmünde dünýä halklaryna elýeterli etmek ugrunda ulgamlaýyn işler alnyp barylýar.

Atabeg HEMRAÝEW,
TMÝG-niň Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäher Geňeşiniň guramaçylyk bölüminiň müdiri.

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com