Slide
Slide
previous arrow
next arrow


Habarlar

Balkan welaýatynda baýramçylyk at çapyşyklary geçirildi

22-04-2022 / 5086

21-nji aprelde Balkan welaýatynyň edara ediş merkezinde ýakynlaşyp gelýän Türkmen bedewiniň milli baýramyna bagyşlanan çäreler geçirildi.

Welaýatyň sungat ussatlary — meşhur estrada artistleri, bagşylar, tans we döredijilik toparlary aýdym-sazly çykyşlary ýerine ýetirdiler.

Baýramçylyk mynasybetli atçylyk sport toplumynyň çäklerinde şekillendiriş we amaly-haşam sungatynyň eserleriniň sergisi guraldy. Balkan welaýatynyň görnükli suratkeşlerinden başlap, döredijilik ýoluna ýaňy gadam basan ýaşlar behişdi bedewlere bagyşlanan surat eserlerini görkezdiler. Şeýle-de bu ýerde halyçy gelin-gyzlaryň, zergärleriň, at esbaplaryny taýýarlaýan ussalaryň we beýlekileriň işleri bilen tanyşmak bolýar.

Geçirilen at çapyşyklarda behişdi bedewler gaýtalanmajak gözelligini, güýç-kuwwatyny we ýyndamlygyny görkezdiler. Balkan atçylyk sport toplumynda baýramçylyk at çapyşyklaryna atşynaslar, halkymyz üçin däbe öwrülen bu ajaýyp sport görnüşiniň köp sanly janköýerleri ýygnandylar. Ýaryşyň maksatnamasyna ýetginjek, uly ýaşly hem-de halypa çapyksuwarlaryň arasynda welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň bedewleriniň gatnaşmagynda 8 çapyşyk girizildi.

Baýramçylyk at çapyşyklarynyň ýeňijilerine dabaraly ýagdaýda gymmat bahaly baýraklar we sowgatlar gowşuryldy.

Türkmenistanyň Prezidentiniň baş baýragyna — ýeňil awtoulaga halypa çapyksuwarlaryň arasynda geçirilen jemleýji çapyşygyň ýeňijisi B.Sapargylyjow mynasyp boldy.

Dabaradan fotosuratlara möhürlenen pursatlara şu ýerde tomaşa edip bilersiňiz!

«TürkmenGazet».

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com