Slide
Slide
previous arrow
next arrow


Siziň üçin...Slider

Atçylyk bilen gyzyklanýan bolsaň…

Atçylyk bilen baglanyşykly adalgalar we maglumatlar

22-04-2022 / 5042

Ahalteke aty — türkmen halkynyň göz guwanjy bolup, asyrlar boýy arzylanyp gelnen  iň gadymy arassa ganly bedew at.

Atyň tebigy hereketleri — dogabitdi bolup, olara ýöriş ýa-da ädim, gorgun ýa-da loňkuldama, ýorga we öňürdik-ylgaw degişli.

Öwredilen hereketler — seýislemek, türgenleşdirmek arkaly atlara ýörite öwredilýär. Ýokarlygyna we uzynlygyna böküş, her dürli şirkde görkezilýän hem gezim oýunlary oňa degişlidir.

Atly türgen — sporta gatnaşýan atlary türgenleşdirýän, ýaryşlara taýýarlaýan adam.

At oglan — at münmäge we çapmaga ukyply ýetginjek.

Atyň atlanary — atyň çep tarapy.

Seýis — atlary çapuw ýaryşlaryna taýýarlaýan atçy hünärmen.

Aýlaw — at çapyşyklaryň we atçylyga degişli dürli ýaryşlaryň geçirilýän ýeri.

Gaýdyş pelle — at çapyşyklaryna hem atçylyk sporty boýunça ýaryşlara badalga berilýän ýer.

Çapuw hereketi — öňürdikleme hereketiniň bir görnüşi, atyň doly güýjünde ýokary tizlikli hereketi.

Toýhana — at çapyşygynyň ýeňijileriniň hasaba alynýan soňky ýörite sütün bilen bellenen pellesi. Toýhana sütüni tomaşaçylara gowy görner ýaly münberiň öňünde ýerleşýär.

Emin — at çapyşygynyň, atçylyk sport ýaryşlarynyň düzgüne laýyk geçirilmegine gözegçilik ediji.

Athana — ýörite at saklanýan ýer.

Iým ahyr — athanalaryň içindäki teblehanalarda iým salnyp, atyň iýmlenýän ýeri.

Attorba — halyça ýa-da kilimçe görnüşinde dokalýar. Onuň içine bir iýerlik iým salnyp, atyň agzyna geýdirilip, bagy ýeňsesinden daňylýar.

Nal — çapuw atlar üçin demirden ýasalyp, atyň toýnagyna şikes ýetmeginiň öňüni alýar. Bedew atyň aýagyny ynamly basmaga, dogry goýmaga ýardam edýär.

Rişme, teble — atyň kellesine salyp iýtmek, töwerekleýin aýlamak we daňmak üçin ýüp.

Debsilemek — atyň böwrüne aýagyň bilen kakyp, hereketini çaltlandyrmak.

Depgin — atyň dört aýagynyň gezekli-gezegine ýa-da jübüt-jübütden bir aýlaw hereketi.

Çowgan — atly top oýny.

Marafon at çapyşyklary — uzak aralyklara, 25 kilometrden 160 kilometre çenli aralyga geçirilýän at çapyşyklary.

Toplan: Gülaýym ALLABERDIÝEWA,
Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Döwletli etrap komitetiniň statisti.

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com