Slide
Slide
previous arrow
next arrow


Göwün küýsegiSlider

Syntgylanan setirler

13-04-2022 / 5143
 • El akylyň kölegesidir.
 • Söz diňleýäniň mertebesine we düşünişine görä sözleniler.
 • Ajy suwuň tagamyny diňe süýji suw içip ýören bilýär.
 • Her kim öz ýerinde oýnar, her kim nirede bolsa, o ýere görä söz sözlär.
 • Ýürek bir deňizdir, dil onuň kenarydyr. Gomlar gümmürdände bar zady kenara taşlaýar.
 • Ýanymda hiç kimiň ýoklugyndan ýalňyz däl men, ýalňyzlygymy aýtmaga hiç kimiň ýoklugyndan ýalňyz.
 • Bir zadyň garşysyndakyny aýtmazdan, hiç bir zady taryp edip bolmaz.
 • Ýüzüňe etmişiňi aýdýan bolsalar, onda ol ömre ömür diýip bolmaz.
 • Bagyşlamak ýeňşiň hüşüridir.
 • Sabyrly diňleýjileri gepe çeper adamlardan gowy görýärler.
 • Kim baýlygyny mazamlamaýan, pukara ýaly görnüp bilýän bolsa, şol gowy söwdagärdir.
 • Bilim agalykdan güýçlüdir.

Toplan Söhbet HOJAMUHAMMEDOW,
TMÝG-niň Bäherden etrap geňeşiniň guramaçylyk bölüminiň müdiri.

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com