Slide
Slide
previous arrow
next arrow


Sagdyn durmuşSlider

Welosiped sürmegiň saglyga peýdalary

11-04-2022 / 5055

― Welosiped bedende geçýän madda çalşygyny ýokarlandyrýar we aşgazan-içege ulgamynyň yrgyldyly hereketini artdyrýar. Işdäni açýar, iýmit siňdiriş ulgamyny gowulandyrýar;
― bedeniň umumy çydamlylygyny artdyrýar, adam özüni ynamly, edermen we keýpiçag duýýar;
― günüň dowamynda alnan fiziki ýüklenmelere, agyr işlere çydamlylygy artdyrýar;
― bedeniň durky gözelleşýär, aşa agramlylygy (semizligi) aýyrmaga peýdasy degýär;
― yzygiderli welosiped sürmek bedende gan aýlanyşygy gowulandyrýar;
― bedenimizdäki ýaglary aýyrmakda uly orun eýeleýär;
― ýüzümizdäki ýygyrtlary aýyrýar we maýyşgaklygy ýüze çykarýar. Şol wagtda bedenimize ýygnanan zäherli we zyýanly maddalary der bilen çykarýar;
― beýnide emele gelýän sertonin, dofamin ýaly «şatlyk dörediji» gormonlaryň çykarylyşyny artdyrýar. Dürli pikirlerden, ýaramaz endiklerden saplaýar. Adamyň özüni duýşuny, keýpini sazlaýar. Gaýgy-aladany, ünjüni azaldýar;
― welosiped sürmek akyl-paýhas oýunlary bilen meşgullanýan adamlar üçin has peýdalydyr. Sebäbi ol beýnä kislorodyň gelmegini artdyrýar. Ýatkeşligi hem gowulandyrýar;
― alymlaryň tejribede gelen netijelerine görä, her günde 30 minut töweregi welosiped sürmeklik energiýany ýeterlik harçlamaga, ruhubelentligi döretmäge kömek edýär.

Hatyja ÖRÄÝEWA,
Türkmenabadyň lukmançylyk orta okuw mekdebiniň mugallymy.

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com