Slide
Slide
previous arrow
next arrow


PsihologiýaSiziň üçin...Slider

Ynam deňzinden damjalar

10-04-2022 / 5064

Kämillige barýan ýol özüňe bolan ynamdan başlanýar.
***
Adamyň özüne bolan ynamy, beýik işlere girişmegiň ilkinji şertidir.
***
Üstünligiňiziň beýikligi, özüňize bolan ynamyňyzyň ululygyny görkezýär.
***
Ýüreginiň we akylynyň uçgunyna ynanmaýanlar, üstünlik oduny ýakyp bilmezler.
***
Özüňe bolan ynamy gazanmagyň ýeke-täk ýoly — durmuşyňda “Men başarmaryn” diýen söze orun bermezlikdir.
***
Edip biljegiňize ynansaňyz, başararsyňyz, edip biljegiňiz hakda pikir edýän bolsaňyz, onam başararsyňyz.
***
Başgalaryň size ynanmagyndan öň, siz, ilki bilen, özüňize ynanmaly.
***
Hiç hili merdiwan bolmasa-da, özbaşyňyza dyrmaşmany öwrenmelisiňiz.
***
Ýeke özüňiziň çykan ýoluňyzdaky iň gowy ýoldaşyňyz özüňize bolan ynamyňyzdyr.
***
Üstünlik ukyp bilen däl, isleg hem-de ynam bilen döredilýär.

Taýýarlan: Gurbansähet ALLAGULYÝEW,
Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň talyby.

Ünsüňizi çekip biler

Bir Yorum

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com