Slide
Slide
previous arrow
next arrow


Göwün küýsegiSlider

Ýaşlyk edip uklapdyryn, düýşüm sen…

Geljegine uly ynam bildirilýän ýaş şahyr Süleýman Haýdarowyň goşgular toplumy

08-04-2022 / 5230

TALYP SÖÝGÜSI
Işiňden sowaşma, bölmäýin ünsüň,
Jogap tapdym, jogapsyz jaňlaryma.
Diňe bir boşluklar bolmaýar ümsüm,
Haýpyň gelsin, jananym, janlaryma.

Tarapdary däl men dawa, jenjeliň,
Ýöne, düşün birazajyk maňa-da.
Ütükden görýärin ýakan penjegim,
Aşyk, talyp… öňem ýetik alada.

…Penjek tapdyr az iýip, kän üýşürsem,
Ýöräbersem, garşy gitmän akyma.
Ýaşlyk edip uklapdyryn, düýşüm sen,
Düşün, ÝÜREK düşmez talyp hakyma.

KÖSENME
Sen ýigdiň başyna çykjak bolmagyn,
Goý, ol seni depesine täç etsin!
Nobatguly Rejebow

Näz etdimi, öýkeledi, arsyzmy…
Otyryn bularyň jogabyn tapman.
Duşmadym bir elde iki garpyzly,
Ýadyma düşenok çykaran hokgam.

…Arzuwlaryň günbe-günde ösende,
Aňsatmy olara eşik tikäýme.
Sen depäme çykjak bolup kösenme,
Özüm seni täç ederin depäme.
EZIZIM!

ÝYGNA ÝELKENLERI…
«Meniň dünýäm başga, seniňki başga…»,
Diýip, ýüregime salma agyry.
Ylhamym, galamym – sen ilki başda,
Ýygna ýelkenleri, salla labyry.

…Alma-da yzyna tüýküligiňi,
Gaýdyp ber yzyna düýnküligimi.

ARMAN BOLMAZ
(gartaşan mugallymyň aýdanlaryndan)

Gyzlarymyz on sekiz ýaş,
On dokuz ýaş gelinlermiz.
Şolar bilen togsan ýaşdan,
Ýigrim bäşe gelenler biz.

Boýun alýas, alman bolmaz,
Ýigrim bäşde, arman bolmaz.

Süleýman HAÝDAROW,
Mary welaýatynyň ýaşaýjysy.

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com