Slide
Slide
previous arrow
next arrow


PsihologiýaSlider

Mahatma Gandi şeýle diýipdir…

04-04-2022 / 5078

Adalatlylygy we kiçigöwünliligi bilen geniý derejesine ýeten Mahatma Gandi parahatçylygy ündeýän sözleri, güýçli hereketleri bilen hindi halkynyň taryhynda uly yz galdyrandyr. Häzirki wagtda ol parahatçylygyň nyşany hökmünde hindi halkynyň ýüreginde ýaşaýar. Onuň parasatly sözleri her bir adam üçin dogry ýol salgy beriji, kyn gününde goldaýjy we ruhlandyryjy sözlere — nakyllara öwrüldi.

Söýginiň kanuny kiçijik çagalaryň üsti bilen has gowy düşünilip we öwrenilip bilner.
***
Güýç fiziki ukypdan däl, üýtgewsiz erkden gelýär.
***
Adamzada bolan ynamyňyzy ýitirmeli dälsiňiz. Adamzat ummandyr. Okeanyň birnäçe damjasy hapa bolany bilen umman hapa bolmaz.
***
Edýän zatlarymyz bilen edip biljek zatlarymyzyň arasyndaky tapawut, dünýädäki meseleleriň köpüsini çözmek üçin ýeterlikdir.
***
Hakykat tebigatda özüni görkezýär. Daş-töweregini gurşap alýan nadanlyk gabyklaryny aýyrsaň, ol aýdyň şöhle saçýar.
***
Biriniň paýhasyna aşa ynanmak akylsyzlykdyr. Güýçlüleriň gowşap biljekdigini we iň akyllylaryň hem ýalňyşyp biljekdigini unutmaň.
***
Ynsan beýleki adamlaryň abadançylygy üçin işleýän wagtynda beýik bolýar.
***
Bu dünýäde hakyky parahatçylyga ýetmek islesek, çagalara bilim bermeli.
***
Islendik jemgyýetiň hakyky ýüzüni, iň ejiz agzalaryna nähili garaýandygyndan görüp bilersiňiz.
***
Ejizler hiç haçan bagyşlap bilmezler.  Bagyşlamak güýçlüleriň häsiýetidir.
***
Işiniň netijesi barada alada edýän adam maksadyny görmeýär, diňe garşylygyny we öňündäki päsgelçilikleri görýär.
***
Parahatçylyk konfliktiň ýoklugy däl-de, oňa garşy göreşmek ukybydyr.
***
Durmuş soňsuz synaglaryň tapgyrydyr.
***
Haçan-da garşydaş bilen ýüzbe-ýüz bolanyňyzda, ony söýgi bilen ýeňiň. Söýgi bar ýerde ýaşaýyş bar.
***
Hakykat her bir adamyň ýüreginde ýaşaýar we ony şol ýerde gözlemeli.
***
Bir zat etmek üçin hiç wagt asla giç däl.
***
Hakykat bir, ýollary köp.
***
Hakykatyňyz bar bolsa, ol söýgi bilen berilmelidir, ýogsa habar we habarçy hemişe  ret ediler.
***
Hakyky gözellik ýüregiň arassalygyndan ybaratdyr.
***
Her bir öý uniwersitet we ene-atalar mugallymdyr.
***
Sagdyn nägilelik ösüşiň başlangyjydyr.
 

Tawus AKJAÝEWA,
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň Halkara žurnalistikasy fakultetiniň talyby.

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com