Slide
Slide
previous arrow
next arrow


Habarlar

«EKSPO-2020» Bütindünýä sergisi 31-nji martda tamamlanar

28-03-2022 / 5088

Geçen 2021-nji ýylyň oktýabr aýynyň 1-ine başlan «EKSPO-2020» Bütindünýä sergisi 2022-nji ýylyň mart aýynyň 31-ine öz işini tamamlar.

2021-nji ýylyň 1-nji oktýabrynda halkara sergisinde ata Watanymyz Türkmenistanyň milli pawilýonynyň hem açylyş dabarasy geçirilipdi. «Ykjamlylyk» atly tematiki zolakda ýerleşdirilen Türkmenistanyň milli pawilýony iki gatdan ybarat bolup, birinji gatynda görkezilýän 270 derejeli 3D ölçegli wideo görnüşde ata Watanymyzyň taryhy, gözel tebigaty, milli baýlyklary hem-de Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýeten belent sepgitleri beýan edilýär. Ikinji gatynda gurnalan sergi ekspozisiýasy ýurdumyzyň ykdysady hem-de medeni-durmuş ugurlarynda ösüşleri, dürli pudaklarda amala aşyrylýan özgertmeler we iri möçberli maýa goýum taslamalary, özara bähbitli hyzmatdaşlygy ösdürmegiň mümkinçilikleri bilen tanyşdyrýar. Mundan başga-da, bu ýerde maslahatlary we tanyşdyrylyş çärelerini, işewür duşuşyklaryny geçirmek üçin mümkinçilikler döredildi.

Bütindünýä sergisinde türkmen milli önümleriniň dünýä bazaryndaky ornuny artdyrmak maksady bilen, Türkmenistanyň milli pawilýony dünýä belli teleýaýlymlar tarapyndan mahabatlandyryldy.

Türkmenistanyň milli pawilýonyna gelen myhmanlaryň sany 625 798 bolup, günde gelip-gidýän adamlaryň sany 3500-e golaý boldy. Myhmanlaryň arasynda ýokary derejeli wekiller, ýolbaşçylar we diplomatlar bar. Bu barada «Biznes reklama» gazeti habar berdi.

«TürkmenGazet».

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com