Slide
Slide
previous arrow
next arrow


SliderŽurnalistiň sahypasy

Ylym bilen bagta sary…

24-03-2022 / 5061

Ylym-bilim bagta sary barýan ýollaryň çelgisidir, röwşen şuglasydyr. Hut şonuň üçinem bilime, ylma teşne kalbymyzdaky arzuwlarymyzy amala aşyrmak üçin ýurdumyzda ähli şertler bar. Ýaşlarymyzyň aglabasy dünýäniň ösen döwletleriniň abraýly ýokary okuw mekdeplerinde okamak bagtyna eýe bolýarlar. Döwletimizde dünýäni haýrana goýýan ösüşleriň gazanylmagynda ylmy öňegidişlikleriň täsiriniň uludygy ajaýyp hakykatdyr.

Bilimi kämilleşdirmegiň netijeli ýoly sanly bilim ulgamyny ornaşdyrmakdyr. Häzirki wagtda durmuşymyzda sanly bilim ulgamyna geçmek işleri giň gerime eýe boldy. Çagalar heniz ak mekdebiň gapysyndan ätlän ilkinji pursatlaryndan ellerine okuw üçin gerekli bolan programmalar bilen üpjün edilen kompýuterleri sowgat alýarlar. Munuň özi ýaş nesilleriň hem-ä döwrebap tehnologiýalar bilen has içgin tanyşmagyna, hem-de geçýän okuw derslerini has täsirli özleşdirmegine kömek edýär. Muňa sanly ykdysadyýet eýýamyna taýýar, bilimli şahsyýetleri ýetişdirmek üçin ilkinji ädim diýsek, dogry bolar.

Türkmenistanda sanly bilim ulgamyny ösdürmegiň Konsepsiýasyny durmuşa geçirmegiň çäklerinde ýurdumyzyň ýokary okuw mekdeplerinde bilim bermek işi sanlaşdyryldy. Şeýle-de, okuw maglumatlarynyň sanly gorunyň yzygiderli täzelenmegi we üstüniň ýetirilmegi ýola goýuldy. Okuw kitaplaryny elektron görnüşe geçirmek, ýokary we orta bilim edaralary bilen elektron okuwlaryny ýola goýmak işleri sanly bilim ulgamynyň datly miweleridir.

Bilimi ösdürmegiň ýene bir ýoly ýaşlarda okamak endigini, kitap medeniýetini döretmekdir. Şeýle endik ynsanyň kämilleşmegine, öz-özüne akyl ýetirmegine, dünýä düşünmegine ýardam edýän iň uly serişdedir. Dürli döwürleri öz içine alýan kitap gorlaryny gorap saklamak, täze röwşe getirmek işleri geljek üçin gymmatly baýlykdyr. Milli genji-hazynamyz, egsilmez baýlygymyz bolan kitaplary aýawly saklamak hemmämiziň borjumyzdyr.

Miwe NURYÝEWA,

Türkmen oba hojalyk institutynyň mugallymy.

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com