Slide
Slide
previous arrow
next arrow


HabarlarSlider

Redaktordan: Halkara Nowruz günüňiz gutly, mübärek bolsun!

Nowruzyň gelip çykyşy barada gyzykly maglumatlar

21-03-2022 / 5090

Halkara Nowruz güni «täze gün», ýagny «täze ýyl» diýen manyny aňladýar. «Nowruz» sözüniň köki «now» sözünden bolup, dünýäniň köp ýerine ýaýrapdyr.

Türkmençe «now» sözi rus dilinde «nowyý», nemes dilinde «noýe», latynça «neo», grekçe «neýa» sözleri görnüşinde ulanylýar.

Nowruz güni ylmy nukdaýnazardan Täze ýyl hasaplanylýar. Sebäbi, mart aýynyň 21-nden 22-ne geçilende, gije-gündiziň ýazky deňleşýän pursaty bolmak bilen, gyş pasly tamamlanyp, astronomiki ýaz pasly başlanýar. Şol günden beýläk tebigatda gündiz uzalyp, ýagtylyk köpelip ugraýar, garaňkylyk yza tesýär. Ähli zat janlanýar, ösümlikler, ekinler ösýär, tebigat gözelleşýär.

Nowruzda köplenç et iýilmän, onuň deregine ýerden önýän 7 sany ösümligiň hasylyndan bişirilen nygmatlar iýlipdir. Şonda ýyl boýy saçak doly bolýar diýlip, yrym edilipdir. Nowruz gününi kim-de kim şatlyk-şagalaň bilen garşy alsa , indiki Nowruza çenli ömrüň wagtyhoşlukda bolar diýlip hasap edilipdir.

Gündogar ýurtlarynda durmuşa çykmadyk gyzlara şol çün köpçülige goşulyp şatlanmaga, halaýan ýigidini äşgär etmäge, öýlenmedik ýigitlere-de gyz saýlamaga rugsat berlipdir. Şonuň üçinem, ýaşlar şol gün täze geýimlerini geýnip, bezenip çykypdyr. Gyzlar özleriniň boýy-syratyny, asyllylygyny, ýigitler edermenligini, akyllydygyny görkezmäge çalşypdyrlar.

TÜRKMENgazet

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com