Slide
Slide
previous arrow
next arrow


Göwün küýsegiSlider

Üçünji söz

Ýaş şahyr Süleýman Haýdarowyň goşgulary ýürekleriň üstünden aýakýalaňaç «ýöreýär»

18-03-2022 / 5149

ÜÝTGEŞME
Sen mergendiň, a men weli nyşana,
Gözlerimi çeneýärdi gözleriň.
Gör, nämeler aýan etdik bu şama,
Oýalykda düýş görýärdi gözlerim.

Üýtgemesin görýän zatlarym, neneň,
Seredýän zatlarym üýtgände meniň.
 

ÜÇÜNJI SÖZ
Bir sözüm az saňa, ikisi kändir,
Üçünjini weli aýdyp bilemok.
Gel gülüm, aşygyň ýekesirändir,
Bilmeseň halymy özge bilen ýok.

Günüň şöhlesinden, Aýyň nurundan,
Gabananym üçin gaty görme sen.
Diliňe döneýin bala ýugrulan,
Besdir, pyşyrdama, gaty gürle sen.

…I:şilip, çekeli bagtyň keşdesin,
Bolmanka gül açan ömrümiz öýlän.
Aýtmak isleýärin, gelýär eşdesim,
Bir saňa, bir senden: «Men, seni, …».
 

SOWGAT
Söýgi näçe belent bolsa,
Gabanjaňlyk çuň bolýandyr.
Gulak, göze şübhe bardyr,
Ynananyň çyn bolýandyr.

Ýürek ýary seň paýyňdyr,
Isle, rehm et, isle, ýandyr.
Söýgim saňa serpaýymdyr,
«Sowgat sowgat isleýändir».

 

SYRLY GÖZEL
Ýazyň mymyk şemalyna,
Owsun atýar a:l köýnegi.
Gözüm düşmez jemalyna,
Adat aşygyň köýmegi.

Ne daşlaşar, ne golaýlar,
Hallan atar, zol towlana.
Ýeňlerin bäri bulaýlar,
Dert berip-ki ol, oglana.

…Kütelipdir gyrgy gözleň,
Göçüripsiň ol seriňni.
Hasaplanym syrly gözel,
Köýnek eken ol, serilgi.

Süleýman HAÝDAROW,
Mary welaýatynyň ýaşaýjysy.

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com