Slide
Slide
previous arrow
next arrow


Göwün küýsegiSlider

Ykbalymy gülleden sowulmaz ýazlaryňda galaýyn!

Oýlanma

05-03-2022 / 5194

Ine-de, ynsan kalbyna öçmejek söýgini, joşgunly ylhamy paýlaýan Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň owadan bahary! Bu bahar kalplara şatlygy paýlap, dünýämize dolýar. Hawa, abadançylygyň, asudalygyň, baky bagtyýarlygyň bahary! Aslynda, bahar gelende ene mukaddesligi hakynda nämedir bir zat ýazasyň gelýär.

Bahar göwünli eziz käbäm, öwüt-ündewleriň ömrüme many gatandyr, ýollaryma çyrag bolup, ýagty nurun saçandyr. Kalbymy ýyladan söýgiň ylhamyma ganat berýär, ýagşy umyt-arzuwlaryň meni ak ýollara atarýar. Arzuwlaryma ganat beren, geljegime umyt beren dideleňde galaýyn, sallançagyň bagyn çeken elleriňe döneýin, ykbalymy gülleden sowulmaz ýazlaryňda galaýyn…

Perzendine hamrak enem, ýelden, suwdan goranym, gijeler ukylaryna dözenim, hüwdüleňde öwüt beren heňleriňde galaýyn. Bu dünýäni söýmegi, bu barlyga uýmagy öwreden mähriban käbäm, goý, seniň ähli görüm-göreldäň ykbalyma gatylsyn!

Ülkämize toý bolup gelen owadan ýazlarda, älemgoşar öwüşginlerine beslenen eziz Diýarymyzda eziz enelerimiziň nurana keşbi, mähirli ýylgyryşy kalplara ylhamy, joşguny paýlaýan ajaýyp ýazlaryň görküne görk goşsun! Goý, bu owadan bahar her bir maşgala bagt, rysgal-bereket, abadançylyk, bolelinlik getirsin, her bir ykbala rowaçlyk eçilsin! Baýramyňyz gutly bolsun, mähriban käbelerimiz, bagtyýar gelin-gyzlarymyz!

Oguljeren HUDAÝNAZAROWA,

Türkmen oba hojalyk institutynyň 4-nji ýyl talyby.

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com