Slide
Slide
previous arrow
next arrow


Žurnalistiň sahypasy

«Parahatçylygyň ýaş çaparlary» höwesjeň ýaş diplomatlary ýüze çykardy

18-02-2022 / 5101

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda «Parahatçylygyň ýaş çaparlary» akyl-paýhas bäsleşiginiň I tapgyrynyň 4-nji oýny geçirildi. Bu gezek bäsleşik «Beýik Seljuk döwletiniň daşary syýasaty we diplomatiýasy» atly mowzugy boýunça guraldy.

Bäsleşikde «Pähimdarlar geňeşiniň» agzalary hökmünde Türkmenistanyň  Daşary işler ministrliginiň Ýewropa ýurtlary bölüminiň geňeşçisi, Adatdan daşary we doly ygtyýarly ilçisi Nurberdi Amanmyradow, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Magtymguly adyndaky Dil, edebiýat we milli golýazmalar institutynyň baş ylmy işgäri, taryh ylymlarynyň doktory, YHG-nyň «Taryh, medeniýet, edebiýat we şekillendiriş sungaty» ugry boýunça sylagyň şeýle-de Magtymguly adyndaky Halkara baýragynyň eýesi Ýazgylyç Orazgylyjow hem-de Türkmen döwlet maliýe institutynyň kafedra müdiri, taryh ylymlarynyň kandidaty, professor Meretguly Öwlüýagulyýew dagy eminlik etdiler. Şol sanda, Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky baş drama teatrynyň artistleri hem gatnaşdylar.  Olar taryhymyzyň Şahsyýetleriniň bir böleklerini janlandyryp görkezdiler.

Gyzykly geçen akyl-paýhas bäsleşiginiň I saýlama tapgyrynyň 4-nji oýnunyň jemleri boýunça Aşgabat şäheriniň dil derslerini çuňlaşdyryp öwredýän 87-nji ýöriteleşdirilen orta mekdebiniň 9-njy synp okuwçysy Leýli Osmanowa hem-de Aşgabat şäheriniň dil derslerini çuňlaşdyryp öwredýän ýöriteleşdirilen 97-nji orta mekdebiniň 11-nji synp okuwçysy Täçjemal Piriýewa ýeňijiler diýip yglan edildi. Olar ýarym finala gatnaşmaga hukuk gazandylar we onda I tapgyrda ýeňiş gazanan ähli 8 toparyň ýeňijileri bäsleşerler.

«Parahatçylygyň ýaş çaparlary» atly akyl-paýhas bäsleşiginiň I tapgyrynyň 5-nji oýny 2022-nji ýylyň 10-njy martynda geçiriler. Ol «Horezmşalar döwletiniň daşary syýasaty we diplomatik däpleri» atly mowzuga bagyşlanar.

Akyl-paýhas bäsleşigine «Miras» teleýaýlymynda tomaşa edip bilersiňiz.

Nowruz KURBANOWA,

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň Halkara žurnalistikasy fakultetiniň 4-nji ýyl talyby.

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com