Slide
Slide
previous arrow
next arrow


Göwün küýsegiSlider

Ýüregimi paralama!

Saýtymyzyň işjeň agzasy, şahyr gyz Ogulnur Pirjikowanyň täze goşgularyny hödürleýäris

17-02-2022 / 5071

Ýüregimi paralama!

Ýüregimi paralama,

Alsam beter ar alaryn!

Tüýt-müýt ederin özüňi,

Bitmez soňra ýaralaryň.

 

Degme meniň arzuwlarma,

Gülme olaryň üstünden.

Seň ýeriň däl, oňa barma,

Pikirleňden kän üstün men.

 

Salma meni kapasaňa,

Çyzyklama töweregmi.

Bilmen näme bolýar saňa,

Näme doldurar geregňi?!

 

Erkinlik göwnümi tapar,

Ýogsam, solup-saralaryn.

Duýdurýan iň soňky sapar,

Ýüregimi paralama!

 

Söz

Men saňa bir zat diýeýin,

Menden gaty görme ýöne.

Düşün ynanyp bilmerin,

Meň ýanymda ýörmeýäne.

 

Men saňa bir zat diýeýin,

Jogap bermäni diňleseň.

Pyşyrdym gulagňa eltip,

Boýumy boýňa deňlesem.

 

Men saňa bir zat diýeýin,

Galmasa ganyň basyşy.

Men söýgüm bilen bezäýin,

Onsuzam owadan gyşy.

 

Dur, dursana, alňasama,

Yşky lybas deý geýeýin.

Sen hiç kime aýtmasaň-a,

Men saňa bir söz diýeýin!

 

Aýdylmadyk arzuw

Gülleriň göwni galypdyr,

Açylyp ýetişip bilmän,

Yşk höwese garylypdyr,

Alawlap tutaşyp bilmän.

 

Söýgüňem reňki saralar,

Aýdylmadyk sözlerimde.

Geler-de onsaň ar alar,

Gussa daman gözlerimden.

 

Sylag-sarpaňa mähetdel,

Göwnüm gitdi görmegiňe.

Görünse-de birgeňsi del,

Aýdym bolup ýörme diňe.

 

Goşgy ýa-da erteki bol,

Kalp sedam, ýa yşk sesi bol,

Gelneje bolaý, jigiňe,

Sen arzuwmyň ertesi bol!

 

Nirde, hany köňül guşy?!

Tükäp barýar kanagatym.

Ýörär ýaly ýer galypdyr,

Yşk yzynda taýak atym.

 

Dat edeýin, ýet ahyma,

Yşkyň gözleri kör eken.

Kakampisint görkli ýigit,

Ejeme gerek köreken!

Ogulnur PIRJIKOWA,

Türkmen döwlet maliýe institutynyň talyby.

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com