Slide
Slide
previous arrow
next arrow


Göwün küýsegiSlider

Düşünip bilemok ähli zatlara…

Maksatmyrat Çaryýew

11-02-2022 / 5125

Düşünip bilemok ähli zatlara,

Ähli zatlar düşünjämde düşleýär.

Teblesinden boşap bilmän duran deý,

Sarç duýgular tozan turzup kişňeýär.

 

Bimahal işigi kakan myhmanyň,

Ahwaly aňymda.

Müýnli bakýaryn.

Soragly nazaryn dikýär imanym.

Erk bersem eline hatda üstümden

Arza ýazjak

Menden närza ykbalam.

 

Ruhum mumýalanan

Ten – piramida.

Gatbar-gatbar daşyň astyndan çykyp

Başarsaň çalajan arzuwyň ide,

Direl ýaňadan.

 

Duýgulam delminip isleýär haraý,

Düşegim – haraba,

Düýşüm – al sähra.

Dagyň çür başynda hellewläp saraý,

Güjeňläp özüni

Öwürjek sähnä.

 

Kelebiň ujuny ýitiren telbe

Ýekirler

Ýetim deý boýny burular.

Ýardamyň ýetermi?! Barlap gör gel-de!

Ataşly gözümi tutdy gurumam.

 

Ýitip gidýän piramidaň içinde.

Yşyksyz şöhle parran geçýär inimden.

Ideýän tümlükden birilerini,

Hem tümlükde gaçyp barýan birinden.

 

Halas bolmak üçin

Halas etmeli.

Eýesiz selpäp ýör han-ha ykbalym.

Soragly nazaryň dikme-de indi,

Oýan ahyr,

Oýar ahyr

Imanym!

Maksatmyrat ÇARYÝEW.

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com