Slide
Slide
previous arrow
next arrow


Habarlar

Ýurdumyzy geljek 30 ýylda ösdürmegiň Maksatnamasy taýýarlanyldy

30-01-2022 / 5100

«Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy: Türkmenistany 2022 — 2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatnamasynyň» taslamasy işlenip taýýarlanyldy. Bu barada hökümetiň 28-nji ýanwarynda geçirilen mejlisinde Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Serdar Berdimuhamedow hasabat berdi.

Resminama Türkmenistanyň Prezidentiniň tabşyrygyna laýyklykda Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi tarapyndan degişli ministrlikler, pudaklaýyn dolandyryş edaralary, welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň häkimlikleri bilen bilelikde taýýarlanyldy. Bu Maksatnamada geljek 30 ýylda ýurdumyzy syýasy, ykdysady, durmuş we medeni taýdan ýokary depginlerde ösdürmegi üpjün etmek maksady bilen, birnäçe wezipeleri ýerine ýetirmek göz öňünde tutulýar.

Milli maksatnamanyň taslamasy fewral aýynda geçiriljek Halk Maslahatynda ara alyp maslahatlaşmagyna hödürleniler.

«TürkmenGazet».

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com