Slide
Slide
previous arrow
next arrow


Göwün küýsegiSlider

Dört diwar, dört derweze…

03-01-2022 / 5124

Ýaş şahyryň bu goşgusy «TürkmenGazet» tarapyndan ilkinji gezek okyjylara hödürlenýär.

Dört diwar,

Dört derweze.

Çykalga ýok.

Durşy gulp.

Howp.

Diwar üstüňe gelýär,

Paralleller tapyşýar.

Aýak aýaga çolşyp,

Dünýäň gapyşýar.

-Dat bidat…

Gülki sesleri gelýär.

Hamana diýersiň gülkili sahna.

Agladygyňça gülýäler.

Olar sen hakynda näme bilýäler?

Kim bilýä.

Diňe gülýäler.

Diwarlar sürünip gelýär.

Mynjyratjak tapyşsalar.

Tomaşaçylar kofe süzýär.

Tragediýamy, komediýa?!

Garym-gatym boljak eken,

Dünýäň gapyşsa.

Ine birden gowur ýatdy.

Elhenç dymyşlyk.

Diwarlar tapyşýar

Aşyk-magşuk dek.

Arasynda kim galdy.

Dirimi ýa öldümi.

Bular kimiň piňine.

Indi hatda gülýänem ýok.

Biperwaý ýüzlerde şol adatylyk.

Kofeler gutardy.

Turdy jemende.

Kuýaş gamgyn boldy.

Bulut düýrüldi.

Barlyk+ýokluk=

Bir bar eken,

Bir ýok eken…

Perde syryldy.

Maksatmyrat ÇARYÝEW.

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com