Slide
Slide
previous arrow
next arrow


SliderŽurnalistiň sahypasy

Halkara sowgat güni

25-12-2021 / 5029

Beýik Britaniýada Sowgat güni 26-njy dekabrda — Roždestwodan bir gün soň bellenilýär. Sowgat güni — resmi dynç güni. Bu bolsa her kimiň ýakynlary bilen wagt geçirmek üçin ýyly pursatlardan lezzet alyp biljekdigini aňladýar. Şeýle-de Sowgat güni diňe bir Angliýada däl, eýsem, Awstraliýada, Kanadada, Täze Zelandiýada-da bellenilýär. Şonuň üçin hem bu baýramçylyk halkara baýramçylygy diýlip atlandyrylýar.

Sowgat gününiň gelip çykyşy bilen baglanyşykly birnäçe maglumatlar hem bar. Baýramyň gelip çykyşynyň 26-njy dekabr diýip saýlanylmagy tötänleýin däl bolsa gerek. Gadymy döwürlerde pul sadakalaryny bermek, Roždestwodan bir gün soň gutulary açmak, haýyr-sahawatlary we sowgatlary gutulara gaplap, mätäçlere paýlamak däp bolandygy üçin bu baýramçylygyň ady sowgat güni diýlip atlandyrylypdyr. Iňlisler Sowgat gününi Roždestwo bilen deňeşdirýärler. Angliýada bolsa bu dynç alyş arzanladyş möwsüminiň açylyşyny alamatlandyrýar.

Geçen asyrda sowgat güni resmi baýramçylyga öwrüldi. Iki dynç alşyň — Roždestwo we Sowgat gününiň utgaşmagy maşgalalaryň Täze ýyl baýramçylygyna ýygnanmak däbini has-da güýçlendirdi.

Akmuhammet BAÝLYÝEW,

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň Halkara žurnalistikasy fakultetiniň talyby.

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com