Slide
Slide
previous arrow
next arrow


PsihologiýaSlider

Özüni düzýänem, bozýanam adamyň özi

16-12-2021 / 5069

Pikir goraghanasynda özüni ýok edip bilýän ýaraglary öndürmäge ukyply bolşy ýaly, ynsan özüne jennetkybap bir bagtyýarlygyň, güýç-kuwwatyň we rahatlygyň mesgenini gurup biljek gurallary hem döretmäge ukyplydyr. Pikirleriň dogry saýlanyp seçilmegi we doly durmuşa geçirilmgei bilen, ynsan ylahy kämillige çenli beýgelýär, pikiriň erbet maksat üçin ulanylmagy adamy haýwandanam pes derejä düşürýär. Şu iki nokadyň arasynda dürli derejeler bardyr we adam şol derejeleri döredijidir hem olaryň eýesidir.

Häzirki döwürde ruh bilen bagly ýüze çykarylýan ähli gowy zatlaryň arasynda şu aýdylandan has köp begendirýän we umyt berýän hakykat ýokdur: adam pikiriň eýesi, häsiýetiň galypçysy, jemgyýetçilik gurşawyny, ýagdaýy we şertleri, ylaýta-da, ykbaly dörediji we kemala getirijidir.

Her hili ýagdaýyň açary-da güýje, zehine we söýgä eýe bolan, öz pikirlerine özi eýelik edýän ynsanyň elindedir. Ol özüni islän zadyna öwürmäge mümkinçiligi bolan özgerişligi we jan gatyjy güýji özünde jemleýär.

Jeýms ALLEN,

iňlis ýazyjysy.

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com