Slide
Slide
previous arrow
next arrow


Göwün küýsegi

Dünýäm siz, eje jan!

06-12-2021 / 5094

Bu gün men diýseň bagtly. Çünki sekiz ýaşly oglum boýnumdan gujaklap:

— Siz dünýädäki iň gowy eje! — diýdi. Sekiz ýaşly oglumyň uly ynam bilen aýdan gepine ýylgyrdym we:

— Sen nireden bilýäň meň dünýädäki iň gowy ejedigimi? Näme, sen dünýädäki ähli ejeleri tanaýaňmy? — diýip, buýsanç bilen soradym.

Onuň beren jogaby diýseň üýtgeşik boldy we men ony berk gujaklap bagryma basdym.

— Men öz dünýämi tanaýaryn. Meniň dünýäm sizsiňiz, eje jan! — diýdi.

Terjime eden: Gunça ORAZOWA,

Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynyň sport žurnalistikasy hünäriniň talyby.

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com