Slide
Slide
previous arrow
next arrow


Žurnalistiň sahypasy

Lew Tolstoýyň durmuş kadalary

02-12-2021 / 5097

Beýik rus ýazyjysy Lew Tolstoý 22 ýaşynda öz durmuşy üçin kada-kanunlar düzýär we oňa bütin ömründe amal edip gezýär.

 

Näçe baý bolsaň-da, durmuş terziňi özgertme.

* * *

Şöhrat üçin harajat sarplama.

* * *

Bir özüň hötdesinden gelip biljek işiňe ikinji birini goşma.

* * *

Hiç haçan syrlaryňy äşgär etme.

* * *

Her gün agşam gündiz öwrenenleriňi gaýtala.

* * *

Artykmaçlyk edýän zadyňy özüň üçin däl-de, jemgyýetiň üçin ulan.

* * *

Ýagşylyk etmäge mümkinçilik gözle.

* * *

Gowy adam bol we gowulygyňy özgelere bildirmezlige çalyş.

* * *

Hemmeleri deň derejede gowy gör, bu söýgüden özüňem çetde galma.

* * *

Halkyň söýgüsi üçin ownujak duýgularyňdan ýüz öwür.

* * *

Şert näçe kyn boldugyça, hereketiňi hem şonça güýçlendir.

* * *

Özüň bilmeýän ýa-da tanamaýan adamyň öwgüsini almazlyga çalyş.

* * *

Her bir zada her tarapdan nazar sal — peýdasyny hem, zyýanyny hem.

* * *

Ýadawlygyňy başgalara bildirme.

TürkmenGazet.

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com