Sentýabr 2021

Sport we syýahatçylyk

TEBIGATYŇ EÇILEN AJAÝYPLYGY

Türkmene tebigatyň eçilen ajaýyplyklary – tebigat gözellikleri hem-de medeni ýadygärlikleri sanardan köp. Aslyny gadymyýetden alyp gaýdýan milli ýadygärliklerimiz wagt geçdigi

Siziň üçin...

Sütündäki üzümler

Tebigat özüniň geň-enaýy täsinlikleri, heniz bilinmeýän açyşlary bilen bizi mydama haýran galdyryp gelýär. Dünýä ýüzüniň çar künjünde şeýle täsinlikleriň ençemesi