Sentýabr 2021

Sport we syýahatçylyk

TEBIGATYŇ EÇILEN AJAÝYPLYGY

Türkmene tebigatyň eçilen ajaýyplyklary – tebigat gözellikleri hem-de medeni ýadygärlikleri sanardan köp. Aslyny gadymyýetden alyp gaýdýan milli ýadygärliklerimiz wagt geçdigi

Siziň üçin...

Sütündäki üzümler

Tebigat özüniň geň-enaýy täsinlikleri, heniz bilinmeýän açyşlary bilen bizi mydama haýran galdyryp gelýär. Dünýä ýüzüniň çar künjünde şeýle täsinlikleriň ençemesi

Habarlar

Makul Sözlükde täzelik

Internete birikmezden kompýuterlerde sözlük ulanmak isleýänler üçin täze programma işlenip düzüldi. Makul Sözlük Platformy tarapyndan Bilimler we talyp ýaşlar güni