Slide
Slide
previous arrow
next arrow


Göwün küýsegi

Ýürekdeşleri ýitirmäň

22-08-2021 / 5163

(Şahyrana oýlanma)

Sen meniň çagalyk dostumam däl, klasdaşymam, kursdaşymam däl, obadaşymam.  Hatda işdeşimem däl sen.  Ýakyn-u-uzak garyndaşlygymyzam ýok. Saý-sebäp bilen birek-biregem ýaňy tanadyk.  Ýöne sen şonda-da maňa hemmelerden ýakyn, mähriban. Käbir dini maglumatlarda “Adam bu barlyga  azyndan 6-7 gezek gelip, her döwürde her tüýsli  ýaşap geçermiş” diýen düşünje  bar. Meniň üçin, megerem, bu düşünje dogry ýaly. Sebäbi men seni öňden tanaýana meňzeş. Seniň bilen döwürdeşdigime arassa howadan bile dem alyp, durmuşyň süýjüsini dadyp bilýändigim üçin ykbalymdan örän razy men. Eger-de maňa ýene-de bir ýaşaýyş beriläýse, şol durmuşda-da saňa duşmagy ýürekdeş bolmagy islärdim. Men seni ýitirmekden gorkýan. Sebäbi sen ýitseň meniň saňa bagly bolan arzuwlarymam ýiter. Arzuwsyz adam bolsa jansyz göwre ýalydyr.

Öz bagtymy aýaýyn men janym deý,

Galanyny Allaň özi ýetirer.

Sen bolmasaň  güli solan bag kimin,

Meniň ömrüm manysyny ýitirer.

 

Arzuwlarym laýa gaçan guş ýaly,

Uçup bilmän perwaz urar iki ýan.

Ünjilere gark bolmasyn gözleriň,

Men gözleňden öz bagtymy okaýan.

 

Sen dünýäde iň köp ýaşly zenan bol,

Menem joşup tarypyňy ýazaýyn.

Ýalňyzlyk  derdinden goran penam bol,

Barlygyňy bagtym saýyp gezeýin.

 

Ýoklugyňda ýakym bolmaz dünýämde

Ýüregimi kesen ýaly bu tenden.

Ebedilik gitme meniň dünýämden

Ýürek dursun ýürekdeşiň ýitenden.

Atanyýaz HANGELDIÝEW.

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com