Slide
Slide
previous arrow
next arrow


Göwün küýsegi

Synaglardan geçmek üçin top 10 basgançak

17-07-2021 / 5112

Synag wagty hem golaýlap gelýär. Ýaşlary bolsa stres we alada gurşap alýar. Umuman synag wagtynda nädip rahatlygymyzy saklap, synaglardan  üstünlikli geçmeli? Ähli soraglaryňyzyň jogabyny şu makaladan tapyp bilersiniz…

Ec.europa.eu bu mesele boýunça maslahat äheňindäki makalany çap etdi:

1️⃣. Ilki bilen näme bilen baglanyşýandygyna düşüniň!

Synagyň başynda, onuň formatyna düşünýändigiňize göz ýetiriň – mysal üçin, haýsy temalary öz içine alýar.

Synag näçe wagt?

Soraglara nähili jogap bermeli?

Mugallymlaryňyzdan öňünden maslahat soraň.

2️⃣. Öňünden meýilleşdiriň!

Gerekli kagyzlary ýa-da bellikleri gözden geçirmek we göçürmek üçin ýeterlik wagt sarp ediň. Ony gözden geçiriň we haçan etmelidigini meýilleşdiriň.

3️⃣. Amal kämilleşdirýär

Synagdan öňki tabşyryklary mugallymlaryňyzdan soraň we olara jogap beriň. Bu size synag tejribäňizi kämilleşdirmek bilen birlikde ajaýyp tejribe berer.

4️⃣. Işjeň okuwçy boluň

Kitap ýa-da depder okaýan bolsaňyz, ondaky maglumatlaryň köpüsini ýatdan çykaryp bilersiňiz. Şonuň üçin okaýarkaňyz gysga bellikler ýazmaga ýa-da esasy nokatlara ünsi çekmäge synanyşyň. Bu maglumatlary uzak wagtlap ýatda saklamaga kömek eder. Şeýle hem, ýakynlaryňyzdan sizi synap görmegini ýa-da başgalara synag prezentasiýasyny bermegini haýyş ediň.

5️⃣. Dynç alyň!

Gaty köp okasaň, ýadarsyň. Munuň öňüni almak üçin dynç alyň we dynç alyň. Wagtal-wagtal uky täsirli bolýar.

Arkaýyn bolsaňyz, has aýdyň pikirlenip bilersiňiz. Ýoga we meditasiýa ajaýyp dynç alyş usullary bolup biler.

6️⃣. Sagdyn boluň

Köp maşk ediň we ýokumly iýmit iýiň – şekilli bolmak we beýniňizi güýçlendirmek üçin ajaýyp usul. Hatda her gün 30 minutlyk pyýada hem ylham çeşmesi bolup biler.

7️⃣. Özüňizi höweslendiriň

Köp halatlarda synag tabşyrmak, hatda otagyňyzy boşatmak hem okamakdan has tolgundyryjy bolup görünýär! Bu prosesi aňsatlaşdyrmak üçin, meýilleşdirilen her bir işden soň özüňizi dürli usullar bilen höweslendiriň.

8️⃣. Kynçylyklary ýeňip geçmek üçin

Örän aladalanýan bolsaňyz ýa-da synaglardan geçmäge päsgel berýän haýsydyr bir mesele bar bolsa (mysal üçin, saglyk problemalary ýa-da maşgala problemalary), mugallymlaryňyz ýa-da okuwçylaryňyz bilen gürleşiň. Olar size kömek edip bilerler.

9️⃣. Synagdan bir gün öň…

Synagdan bir gün öň ýüzmek, gezelenç etmek ýa-da maşgalaňyz we dostlaryňyz bilen aýlanmak hökman size güýç we rahatlyk berer. Şatlykly günden soň hökman gowy uklarsyňyz. Fiziki taýdan ýadasaňyzam, adamyň beýnisi elmydama uly zatlara ukyplydygyny ýadyňyzdan çykarmaň.

🔟. Oňyn garaýyş

Zähmetiňiziň netijesi bolar we isleýän synag synaglaryňyzy alarsyňyz diýip umyt edýäris. Emma beýle bolmasa, umytdan düşmäň. Mugallymlaryňyz bilen ýene gürleşiň. Belki, täzeden synag tabşyryp bilersiňiz ýa-da başga bir alternatiwa alnyp bilersiňiz.

Ýadyňyzdan çykarmaň, islendik ýagdaýda-da durmuşa oňyn garaýyş bilen päsgelçilikleri ajaýyp bir zadyň başyna öwrüp bilersiňiz.

Taýýarlan: Arslan Alyýew.

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com