Slide
Slide
previous arrow
next arrow


Göwün küýsegi

Bil Geýtsiň mekdep okuwçylaryna beren maslahaty

16-07-2021 / 5123

1993-nji ýyldan tä 2007-nji ýyla çenli Bill Geýts dünýädäki iň baý we iň üstünlikli adamdy. Microsoft-y esaslandyryjylaryň biri we iň uly paýdary hökmünde tanaýarys. Dünýädäki adamlaryň arasynda Bill Geýts telekeçilik we haýyr-sahawat işi, şeýle hem üstünlikli işewürlik guramasy üçin kitaplar bilen meşhur.

Amerikaly mekdep okuwçylary onuň ýaly belentliklere çykmagy arzuw edip, kitaplaryny okaýardylar we ýene täzeden okaýardylar. Fortune habarçysynyň aýdyşy ýaly “siz ony söýüp ýa-da ýigrenip bilersiňiz, ýöne oňa üns bermäň”. Rus mekdep okuwçylary hem üstünlikli telekeçi bolmak we Bill Geýts ýaly baýlyk gazanmak isleýärler, muňa garamazdan bu ýurtda muny gazanmak has kyn. Emma Bill Geýtsiň maslahaty bilen tanyşmak we onuň saýasynda ýetişmek hiç kime zyýan bermez. Bil Geýtsden üstünlikli telekeçi bolmak isleýänlere käbir maslahatlar:

1. “Şowsuzlyklaryňyz üçin ene-atalaryňyzy günäkärlemäň.Statistika görä, adamyň üstünlik gazanmagy we garaşsyzlygy 80% ene-atanyň terbiýesine baglydyr. Ene-atanyň terbiýesindäki ýalňyşlyklary adamy utanjaň, ýalta we gödek edip bilýär. Şeýle-de bolsa, bularyň hemmesini ulalmak basgançagyna girip düzedip bolar. Ýalňyşlyklaryňyz üçin ene-ataňyzy günäkärlemegiň ýerine, olary düzetmeli. Mysal üçin, özüňe hormat goý we özüňi söýmegi öwren.

2. “Mugallymyňyzy gaty talap ediji we berk hasaplaýan bolsaňyz, başlygyňyz bilen duşuşmaga garaşyň. Mugallymdan tapawutlylykda adamyň hünäri bilime bagly däl-de, öz wezipeleriňizi nädip ýerine ýetirjekdigiňize baglydyr.” Bu sözlemler, meşhur “ýeňilenleriň” sanawy, şol sanda Bill Geýtsiň özi bilen tassyklanýar. Onuň pikiriçe, grammatika we beýleki ugurlarda ökde däldi. Emma ol matematikany gaty gowy bilýärdi. Bil Geýtsden başga-da Roman Abramowiç, Çarlz Darwin, Kuentino Tarantino, Anjelika Joli we beýlekiler mekdepde erbet çykyş etdiler.

3. “Mekdepden çykanyňyzdan soň göni 40 müň aýlykly işde işläp bilmersiňiz. Gymmat bahaly kompaniýany, awtoulagy, şahsy sürüjini we ş. m. mynasyp bolýançaňyz, köp wagt sarp etmelisiňiz”. Hawa, bu hadysa köp ýaş hünärmenler üçin häsiýetlidir. Iş tapmaga ýagdaýyň bolmazlygy we üstesinede eýýäm kärdeşleriniň aýlykly işden başga köp girdeýjili işe geçip gitmegi. Ýene üstesinede ornuny tutup bolmajak işgär hökmünde işde özlerini subut etmek islemeýärler. Örän tiz wagtda hiç zat bolmaýar, kärhananyň üstünlik gazanmagy üçin zerur işgärdigiňizi ýolbaşçylara açyk görkezmäge synanyşyň. Diňe şondan soň aýlyk we wezipe derejesini ýokarlandyrmagy talap ediň.

4. “Durmuşda şahsy wagtyňyz gaty az, tomus kanikullary ýok, iş berijiniň size özüňizi tapmagyna kömek eder diýip umyt etmeli däl. Muny şahsy wagtyňyzda etmeli bolarsyňyz.” Galan zat, Bill Geýts bilen ylalaşmak, kimdir biriniň siziň üçin bu işi etmegine garaşyp bilmersiňiz. Adam hemme zada özi ýetmeli!

5. “Makdonaldsda burger gowurmak, mertebäňiziň peselmegi däl. Siziň atalaryňyz islendik işi “gowy pursat” hasaplaýardylar. Zähmet okuwy durmuşda üstünlik gazanmak üçin örän möhümdir, ýöne durmuşda hapa gaplaryny çykarmakdan başga hiç zat etmedik bolsaňyz, işlemegi nädip öwrenmeli. Köp üstünlik gazanan telekeçiler ilkinji pul gazanmak üçin tomus kanikullarynda Makdonaldsda, zawodlarda we bazarlarda işlediler.

6. “Hakyky durmuşy telewizorda görkezilýän zatlar bilen garyşdyrmaň. Durmuşda adamlar wagtynyň köpüsini kofe we ​​barlarda däl-de, iş ýerlerinde geçirmeli.” Gynansagam, ýetginjekleriň köpüsi dostlary bilen oturmagy we güýmenje üçin köp wagt sarp etmegi makul bilýärler. Bu aralykda, üstünlik gazanmak üçin Bill Geýts halaýan hobbi-ň bolmaly diýýär. Ilkinji kompýuter terminaly Bill Geýts 13 ýaşynda dosty Pol Allen bilen mekdepde “döretdi”, soň bolsa onuň üçin iki programma döretdiler. Bil Geýtsiň pikiriçe: “Adam diňe söýýän zadyny edeninde üstünlik gazanyp biler”.

7. “Botanlar bilen gowy gatnaşyk saklaň. Belki, geljekde olaryň biri başlyk bolar”. Megerem, Bill Geýts bu sözünde özüni göz öňünde tutýan bolsa gerek, sebäbi mekdepden äýnek geýip, üstesinede “Соn” (sözüň doly manysynda”ботаник” diýilýär) diýilip kemsidilendigi sebäpli ejir çekýärdi. Şonuň üçin Windows operasiýa ulgamynda “Con” atly bukja ýa-da faýl döretmek mümkin däl. Ýöne mekdep dostlary bilen gowy gatnaşyklary saklamaly, hakykatdanam dostlar bize köp kömek edýärler we durmuşda hem bize kömek ederler.

Taýýarlan: Jahan AMANWELIÝEWA.

 

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com