Iýun 2021

Habarlar

Türkmenistanyň Prezidenti “Arkadag” myhmanhanasynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy

Düýn hormatly Prezidentimiz gün-günden gözelleşýän ak mermerli paýtagtymyzyň ajaýyp künjekleriniň birinde bina edilen kaşaň “Arkadag” myhmanhanasynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy. Şu

Göwün küýsegi

IŇ OWADAN GÜL

Bir wagtlar bir şäherde owadan gyz ýaşaýardy. Bu gyz şeýle bir owadan welin, uzak şäherlerden we ýurtlardan gaty baý, örän

Habarlar

Medeniýet hepdeliginiň senenamasy (26-27.06.2021)

26-njy iýunda Medeniýet hepdeligine gatnaşýan ýurdumyzyň köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri, žurnalistler, ýazyjy-şahyrlar Lebap welaýat kitaphanasynyň giň mejlisler zalyna ýygnandylar.

1 2 17