Slide
Slide
previous arrow
next arrow


Göwün küýsegi

Näme üçin käbir aýdymlary ilki halaman, soňra halaýarys?

28-05-2021 / 5058

Gündelik durmuşda gabat gelýän bu ýagdaý, şübhesiz köp adamlaryň başyna gelen bolsa gerek?!

Bu ýagdaýa “mere exposure effect” diýilýär. Ýagny, gysgaça tanyşlyk ýa-da öwrenişiklik. Bir zady ýa-da adamy näçe köp görseňiz ýa-da eşitseňiz, şonça-da halap başlaýarsyňyz. Bu ýagdaý hem şol täsiriň esasynda döreýär.

Robert Zajongyň 1968-nji ýylda geçiren barlaglarynyň esasynda, adamlarda deň bolmadyk käbir nyşanlaryň bardygyny görkezip, obýekt näçe köp görüldigiçe. şonça-da halanmaga başlanýar diýen netijä gelýär. Meselem, ilkinji diňlänimizde halanmaýan aýdymy yzgiderli diňlemegiň netijesinde söýüp bilersiňiz. Aýdymy ilkinji gezek diňlänimizde : gowy däl, ikinji gezek diňlänimizde: ýaman däl, boljak, üçinji gezek diňlänimizde: gowy diýen ýaly sözler size tanyş bolup biler.

Bu effekt esasan telewizorlarda köp ulanylýar. Kärhanalar reklamalaryny yzgiderli görkezip harytlaryň adamlaryň aňynda galmagyny sazlaýarlar. 

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com