Slide
Slide
previous arrow
next arrow


Habarlar

Arkadagyň ylhamyndan dörän eser

11-05-2021 / 5083

Şu gün paýtagtymyzdaky Türkmenistanyň Döwlet Mukamlar köşgünde hormatly Prezidentimiziň «Ak şäherim Aşgabat» atly täze kitabynyň neşir edilmegi mynasybetli tanyşdyryş dabara boldy.

Gahryman Arkadagymyzyň dana paýhasyndan dörän «Ak şäherim Aşgabat» atly kitabynda juda jaýdar belleýşi ýaly, soňky ýyllarda biziň ak mermerli paýtagtymyz hakynda aýdylýan «Parahatçylygyň şäheri», «Aziýanyň Ženewasy», «Merkezi Aziýanyň ýüregi» Aşgabada bolan beýik söýgümizi we buýsanjymyzy barha joşdurýar. Gahryman Arkadagymyzyň çuňňur pähim-parasadyndan dörän täze  «Ak şäherim Aşgabat» atly kitap bagtyýar nesillerimizi agzybirlik, watançylyk, ynsanperwerlik, halallyk ruhunda terbiýelemekde, watandaşlarymyzy berkarar döwletimiziň gülläp ösmegi ugrunda beýik işlere ruhlandyrmakda möhüm ähmiýete eýe bolýar.

Sport şäheri bolan paýtagtymyz Aşgabadyň waspy, bu ýerde ýerleşýän binalaryň, milli gymmatlyklarymyzyň waspy diňe bir sözde däl, suratlaryň üsti bilen hem ajaýyp keşpde beýan edilýär. Sport ýaryşlarynyň birnäçelerini öz goýnunda geçirip, türkmenistanly türgenleriň sport älemindäki ýeňişlerine şaýat bolan, halkara ýaryşlaryň üsti bilen dünýä ýüzünde halkara dost-doganlyk gatnaşyklary pugtalandyran ak şäherimiz Aşgabadyň waspy bu gün mähriban Arkadagymyzyň paýhasly setirlerinde beýan edilýär.

Şu pursatda ajaýyp eserleri bilen halkymyzy begendirýän mähriban Arkadagymyzyň janynyň sag, ömrüniň uzak, galamynyň ujy ýiti bolmagyny arzuw edýäris.

 

Annamyrat ANNAMYRADOW,

Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynyň mugallymy.

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com