Slide
Slide
previous arrow
next arrow


HabarlarŽurnalistiň sahypasy

JENNET GUŞUNYŇ “ÝYLGYRYŞY”

03-05-2021 / 5268

Awstraliýada ýaşaýan jennet guşlary özüniň owadanlygy, täsinligi, özüneçekijiligi bilen tapawutlanyp, görenleri haýran edýär. Täze Gwineýa adasynda duşýan ajaýyp jennet guşunyň jübütleşmek hadysasy aýratyn bellenmäge mynasypdyr. Ol jübütleşmek üçin tokaýda ilki ýer saýlaýar, ol ýerde ene guşlara garaşýar, wagtal-wagtal “çakylyk” seslerini edýär.

Ene guş peýda bolanda üýtgeşik herekete geçýär, ganatlaryny bukýar, öň tarapdaky ýeleklerini bolsa ýaýýar, dodagynyň ýokarsyndaky iki sany monjuk şekilli reňkli ýelek bolsa, öň tarapdan seredeniňde özboluşly gözi emele getirýär. Netijede, ol asla guş ýaly hem görünmeýär, özboluşly “ýylgyryşy” ýada salýan keşbe eýe bolýär. Ýagny, olaryň döşünde metal ýalpyldyly reňkli gaty ýelekleri bolup, olar açylan wagty jennet guşuna özboluşly keşbi berýär. Bu täsin guşuň birnäçe sekunduň dowamynda beýle özgerişe nädip eýe bolýandygy örän gyzykly hem-de täsirli ýagdaýdyr. 

Ilkinji gezek tebigatda ajaýyp jennet guşunyň jübütleşme hadysasyny 1988-nji ýylda ýazylyp beýan edildi. Ajaýyp jennet guşunyň başga-da birnäçe görnüşleri bolup, olaryň bu jübütleşme hadysasyndaky emele getirýän özboluşly keşbi olaryň häsiýetli aýratynlygynyň hem-de täsinliginiň diňe biridir.

 

Oguljeren Hudaýnazarowa,

Türkmen oba hojalyk institutynyň talyby.

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com