Slide
Slide
previous arrow
next arrow


HabarlarSiziň üçin...

… Geňdir dünýä

01-05-2021 / 5079
 •                 Kuweýtde ýekeje-de derýa, guýy we demir ýol ýokdur.

 •                 Rowaýatlar görä, Gerodat Bodrumda, Gomer bolsa Izmirde doglupdyr. Pifagor Guş adasynyň golaýyndaky Samos adasynda ýaşapdyr.

 •                 Biblos-dünýäde ilknji finikiýa elipbiýiniň ýüze çykan Liwan şäheridir.

 •                 Dubaýda ýerleşýän dünýädaki iň uly bina bolan Burj Halifa binasynyň aýnalary her gün ýuwulýar.

 •                 Hytaýda ýerleşýän “Dünýä açylan penjire” atly tematiki seýilgähde dünýäniň ençeme ýurtlaryndaky binagärlik täsininlikleriniň 130 sanysynyň göçürme nusgalary ýerleşdirilipdir.

 •                 Ýaponiýa ýer titremeleriň köp bolýan ýurdudyr.

 •                 Ýapon dilinde aýlaryň ady bolman, olar san bilen belgilenýär.

 •                 Ýaponiýada dörtburç garpyzlar ýetişdirilýär.

 •                 Ýaponiýanyň ilaty gol çekmeýär.

 •                 Ýaponiýa we Wýetnam uzak ýaşly adamlaryň ýaşaýan ýurdy hasaplanýar.

 •                 Wýetnamyň pullary plastikadan ýasalandyr. Şonuň üçin olary suwa ezseňde, hiç zat bolmaýar.

 •                 Kore neberesiniň döwründe 1234-nji ýylda oýlanyp tapylan metal şriftler dünýädäki ilkinji çap enjam hasaplanýar.

 •                 Koreýada her ýylda 100-den gowrak täze filmler ekrana goýberilýär.

 •                 Khmer elipbiýi iň uly elipbiý hökmünde Ginnesiň rekordlar kitabyna girendir. Onda 72 sany harp ýerleşdirilendir.

 •                 Mýanma ýurdunyň ýaşaýjylarynda familiýa we atasynyň ady ýokdur.

 •                 Tailandda sesiňi gataldyp gürlemek aýyp hasaplanýar. Ýylgyrmak-bu ýurtda adaty kada, ol ýere barýanlar Tailandy “Gülküler ýurdy” diýip atlandyrýarlar.

 •                 Tailandyň paýtagty bolan Bangkok resmi atlandyrylyşy boýunça dünýäde iň uzyn at hökmünde Ginnesiň rekordlar kitabyna girizilendir.

 •                 Singapurda sakgyjy köçä zyňmaga däl, ony ýanyňda saklamak we çeýnemek hem gadagandyr.

 •                 Malaýziýada özüňi gyzyklandyrýan zadyňy barmagyňy çommaldyp görkezmek edpsizlik hasaplanýar.

 •                 Indoneziýanyň çäginde 367 sany halkyýet ýaşap, olar 700 sany dilde gürleşýärler.

 •                 Filippinler “Dünýäniň tekst paýtagty” hasaplanyp, ýurduň raýatlary her gün gysga tekst habarlarynyň (SMS) 450 millionyny ýollaýarlar.

 •                 Hindistanda el gysyp salamlaşmak kabul edilen däldir.

 •                 Ysraýylda hepde ýekşenbe gününden başlanýar.

 

Toplan: Selbi HOJANYÝAZOWA,

Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitiniň filosofiýa hünäriniň  2-nji ýyl talyby.

                                  

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com