Slide
Slide
previous arrow
next arrow


Göwün küýsegiHabarlar

Gysga göwrümli uly hekaýalar (ýada gysga miniatýuralar)

20-04-2021 / 5324

Oňa «Ýorganyňa görä aýak uzatgyn» diýdiler. Ol ýorganyny gözläp tapyp bilmedi.

***
Tüpeňiň nili gönükdirilende, ok göçmänkä ol ýere ýazyldy.

***
Ýazyjy indi ýazjak eserlerine ýene-de okyjylaryň «ýüz ýyldan» soň düşünip biljekdiklerine ynanýardy. Onuň eserleri ýene-de ýüz ýyl ýaşap bilse bolany, hawa, bary-ýogy ýüz ýyl…

***
Durmuşyny, gör, näçinji gezek täzeden başlady. Emma durmuşa bolan pikir-garaýyşlaryny, düşünjelerini welin täzelemedi…

***
Ýüz görülýän aýnanyň öňünde durka, kimdir biriniň özüne ýakymsyz, gaharly seredip durandygyny gördi…

***
Näçe ösdügiçe adamyň aňy, durmuşymyz şonça çylşyrymlaşar.

***
Oglan «söýgi» sözlerini aýtmak üçin gyzyň gözlerine bakanda, ol gözlerde başga bir ýigidiň keşbini gördi…

***
Oňa «sen çaga ýaly» diýdiler. Ol muňa hasam ynandy, ulalyp oňalmadyk!

***
Ony şahyr diýip öwdüler, kitabyny çykardylar… Ol entek hiç zadam ýazmandy…

***
Dünýä inende, onuň hiç hili ene-atasy ýok eken…

***
Münmek üçin, ulaga tarap ýönelende, geň galdy, ulagyň gapysy ýokdy. «Gapysyz hem ulag bolarmy?» diýip pikirlenip durka, birdenkä çöwrülgi duran kisesine gözi düşdi…

***
Ýassygyny goltuklap, o jaýa geçdi, soň beýleki otaglara aýlandy, ol ýerlerden hem tapmady. «Beh, uky nirä ýitirim bolduka?!».

***

Ol şunça ýazsa-da, köp eser döretse-de, täze çap edilen kitabynyň sahypalary boş çykdy…

***
Oňa ADAM bolmagy beýik adamlar öwretmändi…

***
Öýüne girjek bolanynda, açary öýüň gapysyny açmady… Asyl, gapysyny däl, onuň öýüni «ogurlan» ekenler..

***
Sürüji ulagyny bejertmek üçin ulagyny satmaly diýen karara geldi…

***
Seýilgähe ýarym sagat gijä galyp gelen oglan gyzyň başga bir ýigit bilen gürleşip durandygyny gördi. Oglan hernä wagtynda gelip ýetişdi, ýogsam gyz tas ol oglana yryljak ekeni. Hawa, wagtynda ýetişäydi…

***
Ol ýok zatlaryň pikirini edip, pikirlerini ýoga çykardy…

***
Oňa «aýagyňy ters basýaň» diýip igendiler. Ol munuň üçin köwşüni çalyşmagy ýüregine düwdi…

Goçmyrat ORAZBERDIÝEW.

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com