Slide
Slide
previous arrow
next arrow


Göwün küýsegi

Sadalyk

16-04-2021 / 5116

Meniň sadalagym şundan ybarat:
Her bir diýlen zada ynanyp ýörün…

Ýüzüme sylýaryn doganynda Aý,
Uzyn dilimde däl, kalbymda Hudaý.
Büdrämde golumdan tutsa bir gedaý,
Monça bolup, şoňa söýenip ýörün.

Gaýtargy tamam ýok öwenim üçin,
Deňdiriň ýa:t üçin, doganym üçin.
Bir bendäň göwnüne degenim üçin.
Soňra ýyllarboýy uýalyp ýörün.

Baý däldigim üçin çekemok arman,
Eý, eziz Alla jan, adyňa gurban!
Ýene, ýene diýip hars urup ýörmän,
Berlenje döwlete guwanyp ýörün.

Başyna goýbermän arzuw-hyýaly,
Belent derejede pes tutup päli.
Geçen asyrlaryň adamy ýaly,
Ynsaba, rysgala daýanyp ýörün.

Şeýle ýörelgämden sowlan pilläm ýok,
Kim kelläň bar diýýär, kimem kelläň ýok.
Sagadyň dili dek ziňkildemäm ýok,
Wagtyndajyk ýatyp, oýanyp ýörün.

Menem adam, perişde däl, elbetde,
Mümkin… günädenem duramok çetde.
Türkmenistan atly täsin döwletde
Şükür hormatlanyp, aýalyp ýörün.

Berdinazar Hudaýnazarow.

Ünsüňizi çekip biler

Bir Yorum

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com