Slide
Slide
previous arrow
next arrow


HabarlarTagamlary taýýarlamak

Öýde buzgaýmak

09-04-2021 / 5561

Salam mähribanlar.

Bu gün öý şertlerinde buzgaýmagyň  taýýarlanyşyny öwreneliň. Belki käbiriňiz eýýäm, birnäçe gezek öý şertlerinde buzgaýmagy taýýarlan hem bolsaňyz, biz hem öz tejribämiz bilen paýlaşmagy makul bildik.

Taýýarlajak buzgaýmagymyz 2 adamlyk.

Gerekli önümler: 1 sany ýumurtga, 2,3 nahar çemçesi şeker, 1 bulgur süýt, 1 sany wanilin.

Taýýarlanyşy: Kiçiräk gazanyň içinde ýumurtga, şeker we wanilini çyrpmaly. Soňra üstüne süýdi guýmaly. Orta derejeli otda süýtli garyndymyzy yzygiderli çyrpyp durmaly. Gaýnap başladygy, otdan aýyrmaly.

Garyndyny sowatmaly, gapakly gabyň içine guýmaly we doňduryja (holodilnige) goýmaly. 4-5 sagat durmaly. Bu aralykda arasynda buzgaýmakda buzlar emele gelmez ýaly, 4-5 gezek garyndynyň gapagyny açyp garyp durmaly.

Taýyn bolansoň, islegiňize görä bezäp, iýibermeli)

Işdäňiz açyk bolsun, mähribanlar!

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com