Slide
Slide
previous arrow
next arrow


Göwün küýsegiHabarlar

Üns beriň: Teatr söýüjileri üçin täzelik!

30-03-2021 / 5057

2021-nji 1-nji aprelinden başlap, Türkmenistanyň teatrlarynda synag hökmünde wagtlaýyn sahna oýunlary görkezilip başlanar. Bu karara Türkmenistanyň Keselleriň ýaýramagyna garşy göreşýän adatdan daşary toparynyň geçiren mejlisinde kabul edilen çözgüt bilen gelindi.

“https://turkmenteatrlary.gov.tm/” saýtynda ýerleşdirilen habara görä, sahna oýunlaryň görkezilişi jemgyýetçilik gigiýenasynyň kadalaryny berjaý etmek şerti bilen, Türkmenistanyň Keselleriň ýaýramagyna garşy göreşýän adatdan daşary toparynyň kabul eden Tertibine laýyklykda guralar.

Sahna oýunlary ýurdumyzyň teatrlarynda her hepdäniň anna, şenbe we ýekşenbe günleri sagat 19:00-da görkeziler.

Görkeziljek sahna oýunlary we olar üçin petekleri satyn almak baradaky doly maglumaty biziň web saýtymyzda, şeýle hem teatrlaryň kassalarynda alyp bilersiňiz.

Ozal habar berişimiz ýaly, ýurdumyzda otly we şäherara awtobus gatnawlarynda hem synag gatnawlary ýola goýlupdy. Mart aýynda ýurdumyzda Aşgabat ― Daşoguz ― Aşgabat ugry boýunça awtobus, Aşgabat ― Türkmenabat ― Aşgabat ugry boýunça otly gatnawlary synag möhleti bilen açylypdy. Bu ugurlarda hem täze habarlara garaşylýar.

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com