Slide
Slide
previous arrow
next arrow


HabarlarSiziň üçin...

Redaktordan

30-03-2021 / 5047

Mähriban okyjylarymyz!

Mälim bolşy ýaly, häzirki wagtda mähriban Arkadagymyzyň sanly ulgamy ösdürmek boýunça alyp barýan uly işleri öz oňyn netijelerini berýär. Bu günki gün ýer şarynyň ol ujunda bolup geçýän täzelikleri diýjekmi, ýurdumyzda ähli ugurlardaky alnyp barylýan işler hakynda habarlar diýjekmi, ýyldyzlar, telekeçiler, moda, gözellik diýermiň, bularyň ählisini biz internet web sahypalaryndan okap bilýäris. Bu jemgyýetiň gazanan uly ututşy dälmi eýsem?! Ähli täzeliklerden habarly bolmak, ylymly bolmak, giň dünýägaraýyşly bolmak ýaly artykmaçlyklar adamda özüne bolan ynam duýgusyny oýarýar.

Elbetde, ýurdumyzda köpsanly web sahypalar bar. Olaryň ählisiniň diýen ýaly, anyk ugurlary bar. Mysal üçin, türkmenistan.gov.tm, metbugat.gov.tm ýaly web sahypalary ýurdumyzda bolup geçýän syýasatdan başlap medeniýete çenli ähli täzelikleri öz sahypalarynda yzygiderli berýärler. Şeýle-de pudaklaýyn web sahypalar bar. Olar hem hersi öz ugry boýunça degişli täzelikleri, bildirişleri yzygiderli, gyzgyny bilen berip durlar. Bu ýerde ähli okyjylaryň söýgüsini gazanan atavatan-turkmenistan.com, orient.tm, turkmenportal.com, ashgabat.in  ýaly saýtlary agzaman geçip bolmaz. Şeýle-de döränine az wagt geçmegine garamazdan ussat.news saýtynyň hem öz auditoriýasy bar. Umuman häzirki wagtda internet web sahypalarynyň işi kämilleşdi.

Bilşiňiz ýaly, şu ýylyň mart aýynyň 8-ne, ýagny Halkara zenanlar gününde mährem gelin-gyzlarymyza sowgat hökmünde, turkmengazet.com web sahypasy işläp başlady. Saýtyň ýörelgesi –Maksat-ýatda däl, ýürekde galmak. Saýtda habarlar, gözellik, günümiziň ähmiýetli wakalary, ýagny günüň trendy, döredijilik, žurnalistika ýaly ugurlara üns berilýär. Şeýle-de moda, tagamlaryň taýýarlanylyşy, sarkazm, degişmeler ýaly gyzykly ugurlardan gysgadan manyly maglumatlary web sahypamyzda goýmaga çalyşýarys.

Saýtda öz pikirleriňizi, teswirleriňizi, teklipleriňizi ýazmaga mümkinçilik döretdik. Saýtyň içinde “Teswir ýaz” diýlen ýerde öz pikirleriňizi beýan edip bilersiňiz. Bu gatnaşygy ýola goýmagymyzyň sebäbi okyjylarymyzyň islegi we pikiri biziň üçin juda möhümdir.

Döredijilik bilen meşgullanýan halypalarymyzdan başlap, ýaş-kiçilerimize çenli döreden ajaýyp eserlerini saýtymyzda ýerleşdirmäge hem ýol açdyk. Munuň üçin, turkmengazet.zenan2021@gmail.com salgymyz hereket edýär. Elbet-de her bir redaksiýanyň öz maksady, öňünde durýan wezipeler bar. TÜRKMENgazet.com web sahypamyz hem, siziň her biriňiziň “uzakdan ýakyny” bolmak isleýär. Ýagny gyzlara jora, maslahatçy, halypalaryň şägirdi, gerçeklerimiziň maglumat çeşmesi bolmagy maksat edinýär. Şol sanda hem biz ýurdumyzda bolup geçýän möhüm wakalardan hem daşlaşmarys.

Siziň ähliňizi döredijilige, kämilleşmäge çagyrýarys. Janyňyz sag, işiňiz ugruna bolsun, MÄHRIBANLAR.

 

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com